Spracovanie osobných údajov - Lekáreň pri Váhu

Spracovanie osobných údajov

 

Informácia o spracovaní osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Albinus s.r.o. 

sídlo : E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany

IČO : 51 433 257

DIČ : 2120728588

IČ DPH : SK2120728588

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 41879/T

S otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Poštou na adrese: ALBINUS s.r.o., E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany
tel. : +421  905 212 687
e- mail : eshop@lekarenprivahu.sk ,

zodpovedná osoba: Milota Súkupová

Na našej stránke www.lekarenprivahu.sk máte príležitosť zaregistrovať sa ako zákazník do zákazníckeho konta, za účelom uzavretia objednávky (kúpnej zmluvy), uvedeným zákazníkom prípadne budeme zasielať informácie o našich novinkách, ponukách, informácie o našej spoločnosti alebo iné obchodné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR dobrovoľný súhlas Vás ako dotknutej osoby, ako aj povinnosť vyplývajúca zo zákona v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy.

Účelom spracovávania je evidencia zákazníka za účelom predaja tovaru, jeho doručenia a prípaného vybavenia reklamácie a sťažnosti a prípadné zasielanie informácií o ponuke tovaru a služieb, o aktuálnych akciách, ako aj realizácia iných marketingových aktivít a prieskumov internetovej lekárne www.lekarenprivahu.sk (marketingová komunikácia).

Po registrácii sa do zákazníckeho konta, budeme spracovávať Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo, ktoré nám zadáte. Uvedením údajov v registračnom formulári potvrdzujete, že sa jedná o Vaše údaje. Registráciu a aktiváciu účtu je potrebné potvrdiť osobitne kliknutím na akceptačný link uvedený v e-maile zaslanom Vám obratom po registrovaní. Uvedený proces je nastavený pre Vašu ochranu, aby ste mali istotu, že nikto Vaše osobné údaje nezneužíva. Ak do 24 hodín registráciu týmto spôsobom nepotvrdíte, Vaše osobné údaje vymažeme.

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov pre účely dodania tovaru a marketingu využívame aj služby tzv. sprostredkovateľov, ktorými sú : Q7 digital media s.r.o., sídlo : Vajanského 58, 921 01 Piešťany, IČO : 36 237 141.

Súhlas je udelený na dobu, po ktorú bude trvať účel spracovávania, pričom ho môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu ALBINUS s.r.o., E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany, alebo e-mailom na adresu eshop@lekarenprivahu.sk s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním.

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte  právo :

  • na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania);
  • na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov;
  • obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne);
  • získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
  • namietať podľa č. 21 GDPR;
  • na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

 

Svoje práva môžete uplatniť na adrese : ALBINUS s.r.o., so sídlom : E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany alebo na email : eshop@lekarenprivahu.sk .

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; dataprotection.gov.sk